必威客户端

   <address id="vnvbj"><address id="vnvbj"><nobr id="vnvbj"></nobr></address></address>
   <noframes id="vnvbj">

   <address id="vnvbj"><address id="vnvbj"><nobr id="vnvbj"></nobr></address></address>

     <address id="vnvbj"><nobr id="vnvbj"><progress id="vnvbj"></progress></nobr></address>
     <form id="vnvbj"><th id="vnvbj"></th></form>

        Zadzwoń (48) 66 80 471

        info@agrosimex.com.pl

        Agrosimex to nowoczesna firma zajmuj?ca si? dystrybucj? ?rodków ochrony ro?lin, nawozów i akcesoriów ogrodniczych, z ponad 25-letni? histori? dzia?alno?ci na polskim rynku. Dzisiaj nale?y do elitarnego grona najwi?kszych w Polsce dystrybutorów ?rodków ochrony ro?lin i z sukcesami pracuje na t? pozycje w segmencie nawozowym.

        Firma zlokalizowana jest w rejonie grójecko-wareckim, najwi?kszym zag??biu sadowniczym w Polsce nazywanym tak?e „najwi?kszym sadem Europy”. St?d te? szczególne zainteresowanie firmy segmentem upraw specjalnych, w którym jest niekwestionowanym liderem. Obecnie odbiorcami s? ju? nie tylko producenci owoców i warzyw, ale tak?e, w coraz wi?kszym stopniu, producenci rolni.

         

         

         

         

        Historia

        Agrosimex powsta? w 1991 r. w miejscowo?ci Górki k. Mogielnicy. Jest to firma rodzinna, jej za?o?ycielami i w?a?cicielami s? Wies?awa i Leszek Barańscy. Agrosimex to firma ca?kowicie z polskim kapita?em. Firma od samego pocz?tku wspó

        W 2006 roku oddano do u?ytku nowoczesny budynek biurowy w Golianach, który jest obecnie reprezentacyjn? wizytówk? przedsi?biorstwa.

        ?pracuje z uznanymi producentami ?rodków ochrony ro?lin oraz stawia na fachow? i nowoczesn? obs?ug? klienta. W 1996 roku, siedzib? firmy przeniesiono do Golian w gminie B??dów, w powiecie grójeckim. W roku 2000 przedsi?biorstwo przekszta?cono ze spó?ki cywilnej w spó?k? z ograniczon? odpowiedzialno?ci?. By sprosta? rosn?cym wymaganiom rynku, wybudowano nowoczesne magazyny spe?niaj?ce najwy?sze standardy i surowe normy ochrony ?rodowiska. W tym czasie powsta?y równie? sklepy firmowe w Belsku Ma?ym, B??dowie, Grójcu, Konarach i Warce. W 2001 r. zakupiono obiekt magazynowo-handlowy w B?oniu k. Warszawy. W 2004 roku stworzono dzia? nawozów – obecnie najpr??niej rozwijaj?cy si? w firmie. 2005 rok to rozpocz?cie sprzeda?y nasion kukurydzy i rzepaku.

        W Grójcu znajduje si? sklep, w którym jest równie? wzorcowy salon sprzeda?y ?rodków ochrony ro?lin, nawozów i akcesoriów dla ogrodnictwa. W B?oniu za?, otworzono ultranowoczesny magazyn. Na miar? XXI wieku – pe?en elektroniki i automatyki.

         

         

         

         

         

         

         

         

        Obecnie

        Aktualnie w dzia?ach firmy oraz w spó?kach córkach pracuje ponad 240 pracowników. Agrosimex posiada w?asne profesjonalne zaplecze logistyczne: wyspecjalizowane magazyny o ??cznej powierzchni na 20 000 palet (w tym wysokiego sk?adowania) oraz w?asn? flot? transportow?, dostosowan? do przewozu niebezpiecznych substancji i materia?ów.

        B?onie bywa nazywane stolic? polskiej logistyki. Ze wzgl?du na dogodn? lokalizacj? mie?ci si? tu wiele magazynów, w tym tak?e specjalistyczne magazyny firmy Agrosimex do przechowywania ?rodków ochrony ro?lin. Spe?niaj? one najwy?sze standardy bezpieczeństwa. Obok nich znajduj? si? budynki biurowe i sklep detaliczny.

        Oferta

        Aktualna oferta handlowa firmy Agrosimex obejmuje 7 tys. produktów. Wysok? jako?? preparatów gwarantuje wspó?praca z czo?owymi koncernami chemicznymi. Coraz bogatszy jest równie? asortyment markowych narz?dzi i akcesoriów ogrodniczych. Firma posiada równie? specjaln? ofert? dla grup producenckich.

        Sprzeda?

        Istotnym kana?em dystrybucji produktów oferowanych przez Agrosimex jest sprzeda? hurtowa. Firma dostarcza towar do hurtowni i sklepów na terenie ca?ej Polski. Sprzeda? detaliczna w regionie bezpo?redniego dzia?ania firmy oparta jest na w?asnej sieci handlowej (35 sklepów detalicznych) oraz sklepach patronackich (28).

        G?ównym filarem firmy jest sprzeda? hurtow,a która stanowi 80% obrotów, podczas gdy sprzeda? detaliczna – 20%, ale wzmacniany dzia? sprzeda?y skierowany do gospodarstw ma przyczyni? si? do systematycznego wzrostu obrotów w segmencie sprzeda?y detalicznej.

        Agrosimex oprócz bogatej oferty produktów ogólnie dost?pnych na rynku, posiada szereg w?asnych marek oraz ju? oko?o 100 produktów wy??czno?ciowych w asortymenci,e zarówno ?.o.r. jak te? nawozów.

        Agrosimex to lider w wielu dziedzinach, m.in. w doradztwie, które prowadzone jest w?ród producentów ró?nych grup ro?lin. W rankingu 200 najwi?kszych polskich firm przeprowadzonych przez WPROST, Agrosimex uplasowa? si? na 176 miejsce, a w rankingu firm rodzinnych zaj?? ju? 14 miejsce.

        Nagrody

        Produkty bezpo?rednio importowane i oferowane przez firm? uzyskuj? presti?owe nagrody i wyró?nienia, np. nawóz do poprawy ?yzno?ci gleby – Rosahumus, który otrzyma? w 2010 roku Zielony Laur Konsumenta i wyró?niony zosta? Firmowym Hitem Roku Raportu Rolnego, a w 2011 dyplomem na Targach Agrotech w Kielcach. Warto wspomnie? te? o nowatorskim biofungicydzie Timorex Gold 24 EC, który wyró?niony zosta? Top Innowcj? 2011 Biznesu Ogrodniczego.

        Aktualno?ci

        Obecnie firma posiada 35 sklepów partnerskich, ci?gle poszerza ofert? o nowe produkty, wprowadza nowe narz?dzia doradcze i wzmacnia dzia? doradczy. Cho? trzon w ofercie stanowi? ?.o.r. to bardzo bogata i urozmaicona jest oferta nawozów, gdzie funkcjonuje wiele produktów wy??czno?ciowych – przyk?adem tego jest oferta nawozów firmy Rosier z Belgii.

        Firma rozwija te? ci?gle segment ?rodków dla hobbistów (Twój Ogród) i ?rodków DDD.

        Przez kolejne lata dzia?alno?ci, zasi?g firmy z lokalnego zmieni? si? w ogólnopolski – uruchomiono oddzia? w B?oniu, pó?niej w Warce i wreszcie w Lublinie.

        Byli?my i jeste?my ca?y czas sadownikami, dlatego ?atwiej jest nam rozumie? i realizowa? potrzeby sadowników – podkre?la Wies?awa Barańska. Przyk?adem tego jest stworzenie systemu doradczego opartego na dzia?aniu Info-Karty, czy dedykowane programy doradcze jak Klub Fertygacyjny czy zainicjowany w roku 2016 Klub Jagodowy, ukierunkowany na producentów owoców jagodowych.

        Firmie Agrosimex – co podkre?la W. Barańska – nie jest tak?e obca dzia?alno?? spo?eczna, objawiaj?ca si? w lokalnym ?rodowisku poprzez wsparcie szkó?, przedszkoli, stra?y po?arnych.

        W roku 2016 firma obchodzi?a jubileusz 25-lecia dzia?alno?ci- film nakr?cony na Targach TSW w Nadarzynie

         

          <address id="vnvbj"><address id="vnvbj"><nobr id="vnvbj"></nobr></address></address>
          <noframes id="vnvbj">

          <address id="vnvbj"><address id="vnvbj"><nobr id="vnvbj"></nobr></address></address>

            <address id="vnvbj"><nobr id="vnvbj"><progress id="vnvbj"></progress></nobr></address>
            <form id="vnvbj"><th id="vnvbj"></th></form>

               entertainment

               Mobile phone

               news

               Blog

               search for

               image

               Finance

               city

               mailbox