必威客户端

   <address id="vnvbj"><address id="vnvbj"><nobr id="vnvbj"></nobr></address></address>
   <noframes id="vnvbj">

   <address id="vnvbj"><address id="vnvbj"><nobr id="vnvbj"></nobr></address></address>

     <address id="vnvbj"><nobr id="vnvbj"><progress id="vnvbj"></progress></nobr></address>
     <form id="vnvbj"><th id="vnvbj"></th></form>

        Zadzwoń (48) 66 80 471

        info@agrosimex.com.pl

        Rosahumus – kwasy humusowe

        Rosahumus jest nawozem?organiczno- mineralnym zawieraj?cym kwasy humusowe, potas i ?elazo, przeznaczony do poprawy ?yzno?ci gleby.

        Rosahumus – Dzia?anie

        • Poprawia zasobno?? gleb,
        • Jej zwi?zki mog? magazynowa? 4 do12 razy wi?cej sk?adników pokarmowy ni? cz??? mineralna gleby,
        • Próchnica zwi?ksza te? zdolno?ci buforowe gleb, reguluj?c i stabilizuj?c ich odczyn,
        • Zwi?zki próchnicze maj? wysok? pojemno?? wodn?, mog? zatrzyma? nawet 5 krotnie wi?cej wody ni? same wa?? i to w formie dost?pnej dla ro?lin,
        • G?ównym sk?adnikiem próchnicy s? kwasy humusowe
        • Podnosz? ?yzno?? gleb dzi?ki wysokiej pojemno?? wymiany kationowej, zawarto?ci tlenu i ponadprzeci?tnej pojemno?ci wodnej,
        • Zdolno?? wi?zania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków i wodorotlenków i polne ich uwalnianie w miar? zapotrzebowania ro?lin.
        • Zmieniaj? w?a?ciwo?ci chemiczne gleby,
        • Neutralizuj? pH gleby,
        • Poprawiaj? dost?pno?? sk?adników pokarmowych i wody dla ro?lin,
        • Dzia?aj? jako naturalny czynnik chelatuj?cy jony metali w ?rodowisku zasadowym i u?atwiaj? ich pobieranie przez system korzeniowy,
        • Wzbogacaj? gleb? w substancj? organiczne i mineralne,
        • Posiadaj? ekstremalnie wysok? pojemno?? wymiany kationowej,
        • Zwi?kszaj? konwersje sk?adników pokarmowych (NPK i mikroelementów) do form dost?pnych dla ro?lin,
        • Zwi?kszaj? pobieranie azotu przez ro?liny,
        • Zmniejsza reakcj? fosforu z wapniem, ?elazem, magnezem i glinem przez co zwi?kszaj? ich dost?pno?? dla ro?lin,
        • Uwalnia CO2?z CaCO3?umo?liwiaj?c u?ycie w fotosyntezie,
        • Pomaga eliminowa? chlorozy spowodowane brakiem ?elaza,
        • Zmniejsza dost?pno?? substancji toksycznych z gleby

        Rosahumus – Stosowanie

        • Nawóz rozpu?ci? w wodzie
        • Najlepsze efekty stosowania kwasów humusowych? uzyskujemy na glebach lekkich, ubogich w humus oraz? rekultywowanych.
        • Przy wysokiej mineralizacji substancji organicznej kwasy humusowe zapewniaj? szybki i trwa?y wzrost ?yzno?ci takich gleb

         

         

        Jak mog? zamówi?

        Sklep internetowy

        Sprawd?

        Zadzwoń do nas

        Wype?nij formularz

        Sklepy stacjonarne

        Znajd?

          <address id="vnvbj"><address id="vnvbj"><nobr id="vnvbj"></nobr></address></address>
          <noframes id="vnvbj">

          <address id="vnvbj"><address id="vnvbj"><nobr id="vnvbj"></nobr></address></address>

            <address id="vnvbj"><nobr id="vnvbj"><progress id="vnvbj"></progress></nobr></address>
            <form id="vnvbj"><th id="vnvbj"></th></form>

               Real estate

               search for

               news

               Blog

               mailbox

               Finance

               Mobile Games

               Second-hand housing

               Super League